Sakkunnig i tvist

Besiktningsgruppens medlemmar har lång erfarenhet av olika roller i olika sorters projekt och situationer. Inte sällan så får vi en roll som sakkunniga i tvister eller utredningar som rör bygg- och fastighetsfrågor.

Uppdragets sträcker sig normalt över byggtekniska, ekonomiska och juridiska frågor beroende på situationen. Besiktningsgruppens medlemmar har ett stort nätverk av specialister som kan bistå i olika delar av ett sådant uppdrag.

Till skillnad från entreprenadbesiktningar, där besiktningsmannen ska ”noggrant beakta såväl entreprenörens som beställarens intressen vid besiktningen. …//… iaktta objektivitet vid utförandet av uppdraget” så är uppdraget ensidigt såtillvida att det utförs för den ena parten.

Besiktningsgruppens medlemmar Ulf Carlsson, Stefan Simonsen och Mattias Johansson har erfarenhet av att vittna i tingsrätt och där försvara sina ställningstaganden.