Entreprenadbesiktning

Typiskt sett så är alla inblandade intresserade av att snabbt få bilagan med noterade fel så att avhjälpandet kan påbörjas direkt.

Vi jobbar med paddan i handen och kan leverera felbilaga som förhandskopia digitalt direkt efter utförd besiktning. Parterna och eventuella underentreprenörer får en sorterbar excel-fil där man kan skilja ut t ex per trapphus, per lägenhet, per entreprenör, etc. Det är en plattform som i princip alla har tillgång till och kan använda.

Om entreprenören vill så noterar vi en kolumn där ansvar för felavhjälpande noteras, så i princip kan man redan under besiktningen adressera jobbet till den som är aktuell. Vi lämnar en eller flera kolumner som Beställare/Entreprenör kan jobba med själva.

Om ett fel bäst noteras med fotografering så finns förstås den möjligheten.

Beställaren får tillsammans med utlåtandet en samlad felbilaga med alla discipliner i samma dokument. Eftersom vi strävar efter att vara konsekventa hur vi benämner fel så kan en Beställare eller Entreprenör genom statistik i felbilagorna med tiden få en bild av vad som återkommer som fel. Erfarenhetsåterföring blir möjlig med enkla excelövningar.

Sorteradbilaga